S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ALL News STIN

DSC_3545

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Active Learning)

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning/Acti ...

STIN_14

STIN Starry Night 202

9 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานฉลองพุทธศักราชใหม่ 2563 โดยมีการแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษา ยังมีการจับรางวัลสร้างความสน ...

2

รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี 2563

ใบสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ สาขาสูงอายุ คู่มือรับสมัครสาขาหลอดเลือดสมอง คู่มือรับสมัครส ...