S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

S__6529029

"ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบัน คือการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ALL News STIN

S__45678829

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำนักบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาปริญญาโท ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพ ...

S__5972104

ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน ...

S__43614222

หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

จิตอาสาจากบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ ...

S__38060060

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย

วันที่ 22 พ.ค. 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย โดยได้มี บริษัท SCG  เข้ามานำเสนอการออกแบบ applicati ...

DSC_1327

โครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดโครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมนายเจริญ- ...

ข่าวประกวดราคาและสอบราคา