ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดี

ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส 

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

นางสุรีย์ ตันชัชวาล

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุหงา ตโนภาส 

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

นางสุรีย์ ตันชัชวาล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน