เบอร์โทรติตต่อ

 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 272, 273, 274
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 631, 623
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 282, 284
 • สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 583 , 584
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 281, 593
 • สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 592

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 123

 • หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 124
 • หน่วยธุรการทั่วไป โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 114
 • หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 115, 513

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ  411

 • หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 412, 415

ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 223

 • หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 311
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 211, 291, 510
 • หน่วยบรรณสารสนเทศ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 562, 563, 571 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 129

 • หน่วยวิจัยและงานวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 127, 283
 • หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 414

ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 129

 • หน่วยจัดการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 127, 551
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 225

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 221

 • หน่วยการเงินและบัญชี โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 125, 126, 221
 • หน่วยบริหารทรัพย์สิน และพัสดุ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 514

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ –

 • งานยุทธศาสตร์และแผน โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 512
 • งานประกันคุณภาพ โทร. 0-2256-4092-97 ต่อ 512

แผนที่

1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330