ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการพยาบาล) ฝ่ายบริหารวิชาการ 2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ฝ่ายบริหารวิชาการ ...

ประกาศผลสอบการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน