DSC_1327

โครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดโครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(902/3) ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษ ...

1 (8)

บรรยากาศการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จัดปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...

auction-hammer

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำและติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาดโถงทาง เดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด