auction-hammer

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

DSC_0925

ขอแสดงความยินดี

21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

CPR AED ROTARY (14)

จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชนและอาสาสมัคร ชุมชนเขตดินแดง

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ 70  โดยคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย นำโดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปรึกษาคณะทำงานศูน ...

STIN_3

ประชุมวิชาการ การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชการเรื่อง การดูแลระยะเปลียนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  #gallery-1 { margin: au ...

7137

จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชาการเพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1โดยให้ความรู้ การฝึกทัก ...

IMG_3879

จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ...

IMG_3864

จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันพุธที่ 12 และ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิ ...

S__3743752

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR) โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นวิท ...