Final_3_01_10-5

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) สัมภาษณ์ วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2563

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ขั้นต ...

12-01

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

ดาวน์โหลด

ผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

รายชื่อ การตรวจร่างกาย รายชื่อโรงพยาบาล แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

ผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

รายชื่อ การตรวจร่างกาย รายชื่อโรงพยาบาล แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก

รายชื่อ การตรวจสุขภาพ รายชื่อโรงพยาบาล แบบฟอร์มตรวจร่างกาย