CPR AED ROTARY (14)

จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชนและอาสาสมัคร ชุมชนเขตดินแดง

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ 70  โดยคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย นำโดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปรึกษาคณะทำงานศูน ...

7137

จัดบริการวิชาการ เพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1

วันที่16กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล คณาจารย์จากสาขาผดุงครรภ์ฯ จัดบริการวิชาการเพศศึกษาและการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ชุมชุนนิมิตรใหม่ ซอย1โดยให้ความรู้ การฝึกทัก ...

IMG_3879

จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน รอบที่ 2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ...

IMG_3864

จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันพุธที่ 12 และ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิ ...

S__3743752

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR) โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านสาธารณภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นวิท ...

3112020_200203_0002

EnglishJournal Club ครั้งที่ 1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ EnglishJournal Club  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 63 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  โดยกำหนดจัดทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ที่ห้อง ...

stin01 (2)

กิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสขึ้น ในวันพุธที่ 15 และ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีก ...

IMG_3162

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ และทักษะ ในเรื่องสาธารณภัย การทำ ...

IMG_3360

กิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน  ประจำเดือนมกราคม 2563 ขึ้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษ ...

2112020_200123_0062

Shootout Season # 2

ฝ่ายกีฬา สโสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Shootout Season 2 ขึ้น ในวันที่ 13 และ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีระห ...