S__45678829

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำนักบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาปริญญาโท ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิริธรานุสรณ์ 60 พรรษา #gallery-1 { margi ...

S__5972104

ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมห ...

S__43614222

หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

จิตอาสาจากบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปท ...

S__38060060

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย

วันที่ 22 พ.ค. 2563 ศูนย์บริการการพยาบาลได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมประสานกับเครือข่าย โดยได้มี บริษัท SCG  เข้ามานำเสนอการออกแบบ application telemedicine  เพื่อให้บริการวิชาการระบบพยาบาลทางไกลและการให้คำปรึกษาในการคัดกรองโควิด19 และก ...

DSC_1327

โครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดโครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(902/3) ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษ ...

1 (8)

บรรยากาศการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

ผู้สอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จัดปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...