Final_3_01_10-5

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) สัมภาษณ์ วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2563

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ขั้นต ...

12-01

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

ดาวน์โหลด

123333

สถาบันติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 3 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.25 น. ในปีนี้ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3 ได้แก่ 1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2. มหาวิทย ...