DSC_930455665

รับบริจาค

เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นายทรงยศ เอื้อวัฒนา และนางพนิดา เอื้อวัฒนา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

IMG_2576

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงก ...

S__12001293

โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้ปฏิบัติธรรม นำหลักธรรมของพุทธศาสนามาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ บ้านนวธารา ...

DSC_9281

แสดงความยินดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ด้าน ...

860130

เสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมการเสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพ ...

STIN_8

จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR ) โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เป็นการ Refresh CPR with AED and Standard First CPR โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบา ...

S__63774741

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ...

STIN_3

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน  ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ...

DSC_3057

แสดงความยินดี

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ด้านผู้นำในการพัฒนาวิ ...

USA 15112562_12

บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ...