STIN_12

จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอน (ครั้งที่ 1) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 ในการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน ณ ห้อง 406 ชั ...

USA 15112562_12

บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส บรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง“Transitions Theory: From Phenomenon to Nursing Education, Research, and Practice” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ...

DSC_8738

ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”

28 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” จัดโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม  ณ โรงแรมฮ ...

JF6654-545-8

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนไปสู่กา ...

KK12345-99

จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4 รวมทำกิจกรรม "จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑" เพื่อให้ความรู้แก่เด็กในด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ...

KF5432-5454-22

เปิดโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการ Open House ด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตรวจร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจมวลกาย (Body Composition) ตรวจคลื ...

lidjf-545-321

การตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาล จัดสัมมนาเรื่องการตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.เอกก์  ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์และการบัญ ...

dfklll

จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4   รวมทำกิจกรรม "จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑" เพื่อให้ความรู้แก่เด็กในด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอ ...

01

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรของส ...

24042562sdd

สัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาการพัฒนาบัณฑิตด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ...