63TA1_001

ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์