Ta2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ

TA1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ในตำแหน่งอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ