สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตโลกร้อนกับภาวะสุขภาพ บทบาทพยาบาล ปัจจุบัน อนาคต ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 255513-2-2555 14-17-57
  1. บูรณาการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
  2. บทบาทพยาบาลต่อการเปลี่ยนแปลงวิกฤตโลกร้อน ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
  3. มุมมองเพื่อความพร้อมของงานวิจัยไทยประเด็นโลกร้อน โลกเย็น ...โรคระบาดในคน ชัย สติมัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การสัมมนาวิชาการเรื่อง “โลกร้อนกับชีวิตคนไทย”
  4. ภาวะโลกร้อน : เด็ก ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์
  5. วิกฤติโลกร้อน : บทบาทพยาบาลต่อการรับมือกับภัยพิบัติ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่อผลกระทบจากภัยพิบัติอ.ม.ล.อาบกนก ทองแถม

แสดงผลแล้ว 3085 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง“พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ห่างไกลโรค Top 5 ด้วย lilfestyle ไร้อ้วน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง ความดันโลหิตสูง : เพชฌฆาตเงียบ ปัญหาท้าทายทีมสุขภาพ
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th