สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง“พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555
เรื่อง “พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ โรงแรมตวันนา ห้องศรีสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

บรรยาย เรื่อง นโยบายด้านสาธารณสุขกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดย นพ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บรรยาย เรื่อง วิชาชีพพยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สภาพปัญหาและแนวโน้ม

โดย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

อภิปราย เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Nursing)

โดย ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทางการพยาบาล บจก.สมิติเวช (มหาชน)

อภิปรายเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดย นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

แสดงผลแล้ว 3659 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง ความดันโลหิตสูง : เพชฌฆาตเงียบ ปัญหาท้าทายทีมสุขภาพ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ห่างไกลโรค Top 5 ด้วย lilfestyle ไร้อ้วน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตโลกร้อนกับภาวะสุขภาพ บทบาทพยาบาล ปัจจุบัน อนาคต ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th