สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจtrcn__120_.JPG

ปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล เพื่อสร้างบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพสูง และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานมนุษยธรรม รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคมวิสัยทัศน์
                                     “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดชั้นนำในระดับสากล”นโยบายคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง เป็นเรื่องของทุกคน มุ่งผลสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล
                               2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
                               3. ให้บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคม
                               4. ธำรงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด 

แสดงผลแล้ว 8317 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ประวัติสถาบันฯ
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th