สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                        Bachelor of Nursing Science Program


2. ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                      Bachelor of Nursing Scienc
                      ชื่อย่อปริญญา พย.บ.
                      B.N.S.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถานศึกษาสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ปรัชญาของหลักสูตร
          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย เป็นการจัดระบบการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาชีพการพยาบาล
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ความต้องการของสังคม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง

          ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมได้ทุกระดับของบริการสาธารณสุข โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและ วิชาชีพอยู่เสมอ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้รับบริการต่อสังคม ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

  1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง
  3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ
  5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
  6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริการจัดการ และด้านการศึกษาพยาบาล
  7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
  8. มีความเป็นผู้นำ มีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


6. ระบบการศึกษา
          ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์

7. ระยะเวลาการศึกษา
          เป็นหลักสูตร 4 ปี. มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

8. จำนวนหน่วยกิตรวม
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1113101

เคมี
(Chemistry)

3(2-3-4)

1121101

จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)

2(2-0-4)

1121102

ตรรกวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Logic)

2(2-0-4)

1131101

สังคมและวัฒนธรรม
(Society and Culture)

2(2-0-4)

1132102

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(Physical Activities for Health)

1(0-3-0)

1141101

ภาษาไทย
(Thai)

2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต

1141102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Basic English I)

2(2-0-4)

1213101

กายวิภาคศาสตร์
(Anatomy)

3(2-2-5)

รวม 15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต 2)


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1113102

ฟิสิกส์
(Physics)

3(2-3-4)

1141103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(Basic English II)

2(2-0-4)

1211104

หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(Principles of The Red Cross and International Humanitarian Law)

1(1-0-2)
ไม่นับหน่วยกิต

1211105

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
(Nursing Informatics)

2(2-0-4)

1213102

สรีรวิทยา
(Physiology)

4(3-2-7)

1213103

จุลชีววิทยา
(Microbiology)

3(2-2-5)

1221101

มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
(Conceptual Bases of Nursing)

2(2-0-4)


วิชาเลือก

2(2-0-4)

รวม 18 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต 1)


ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1211106

ปรสิตวิทยา
(Parasitology)

1(1-0-2)

1211107

โภชนาการและโภชนบำบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)

2(2-0-4)

1221102

จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Ethics and Nursing Professional Law)

2(2-0-4)

1223103

กระบวนการพยาบาล
(Nursing Process)

2(1-3-2)

รวม 7 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141204

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(Basic English III)

2(2-0-4)

1151201

สภาวะแวดล้อมของเรา
(Our Environment)

3(3-0-6)

1211209

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
(Pathophysiology for Nurses)

2(2-0-4)

1211210

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
(Pharmacology for Nurses)

3(3-0-6)

1213208

ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
(Biochemistry for Nurses)

3(2-2-5)

1223204

การพยาบาลพื้นฐาน
(Fundamentals of Nursing)

3(2-3-4)

1223205

การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Nursing)

3(2-3-4)

รวม 19 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1111203

สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics)

3(3-0-6)

1121203

อารยธรรม
(Civilization)

2(2-0-4)

1131203

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
(Health Economic)

2(2-0-4)

1141205

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1
(English for Working I)

2(2-0-4)

1221206

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(Pediatric and Adolescent Nursing)

3(3-0-6)

1221207

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1
(Family Nursing and Midwifery I)

2(2-0-4)

1221208

ทฤษฎีการพยาบาล
(Nursing Theories)

1(1-0-2)

1222221

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
(Practicum in Fundamentals of Nursing)

2(0-8-0)

1222222

ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีสุขภาพดี
(Practicum of Nursing Care for Healthy People)

2(0-8-0)

รวม 19 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141206

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 2
(English for Working II)

2(2-0-4)

1211211

วิทยาการระบาด
(Epidemiology)

1(1-0-2)

1221209

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2
(Family Nursing and Midwifery II)

2(2-0-4)


วิชาเลือก

2(2-0-4)

 รวม 7 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141307

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 3
(English for Working III)

2(2-0-4)

1221310

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 3
(Family Nursing and Midwifery III)

2(2-0-4)

1221311

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Adult Nursing I)

3(3-0-6)

1221312

การพยาบาลผู้สูงอายุ
(Geriatric Nursing)

2(2-0-4)

1222323

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(Practicum in Pediatric and Adolescent Nursing)

3(0-12-0)

1222324

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1
(Practicum in Family Nursing and Midwifery I)

3(0-12-0)

รวม 15 หน่วยกิต 


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221313

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(Adult Nursing II)

2(2-0-4)

1221314

การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
(Adult Nursing III)

1(1-0-2)

1221315

การพยาบาลอนามัยชุมชน
(Community Health Nursing)

3(3-0-6)

1221316

การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
(Emergency and Disaster Nursing)

2(2-0-4)

1221317

การบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration)

2(2-0-4)

1222325

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2
(Practicum in Family Nursing and Midwifery II)

3(0-12-0)

1222326

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
(Practicum of Adult and Geriatric Nursing I)

3(0-12-0)

รวม 16 หน่วยกิต 


ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221318

การพยาบาลจิตเวช
(Psychiatric Nursing)

3(3-0-6)

1222327

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(Practicum of Nursing Administration)

1(0-4-0)

1211312

การวิจัยทางการพยาบาล
(Research in Nursing)

2(2-0-4)

รวม 6 หน่วยกิต 


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221420

การรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care)

2(2-0-4)

1222428

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
(Practicum of Adult and Geriatric Nursing II)

3(0-12-0)

1222429

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
(Practicum of Psychiatric Nursing)

2(0-8-0)

1222430

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
(Practicum of Community Health Nursing)

2(0-8-0)

1222431

ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
(Practicum of Emergency and Critical Nursing)

1(0-4-0)

รวม 10 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1222432

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
(Practicum of Primary Medical Care)

2(0-8-0)

1222433

ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร
(Practicum of Selected Nursing Area)

3(0-12-0)

1222434

โครงงานเพื่อสุขภาพ
(Senior Health Project)

1(0-4-0)

1221419

ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล
(Issues and Trends in the Nursing Profession)

2(2-0-4)


วิชาเลือก

2(2-0-4)

รวม 10 หน่วยกิต 

แสดงผลแล้ว 21962 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th