สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่านางพุทธิพร ลิมปนดุษฎี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 71 ได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของสภาการพยาบาล  พ.ศ. 2553 จากพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุและได้รับรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านมิตรภาพดีเด่นจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 พ.ศ. 2553


ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ 69 ได้รับรางวัลครูต้นแบบตามโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2549 ประเภทรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ( โรงพยาบาลเฉพาะด้าน ) จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางสาวพรรณทิพา  แก้วมาตย์  ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นและนักพัฒนาตัวอย่างเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น จาก  สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMP) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) จังหวัดอุบลราชธานี
นางสุนี   โพธิ์ทองคำ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์  ไนติงเกล จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ท่านผู้หญิงสมรักษ์  หุตินทะ ( สาณะเสน ) ได้รบรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต  เวทีสาธกกิจ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาการพยาบาล
คุณหญิงกานดา  ฐิตะฐาน ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  นิลอัยยกา ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ตั้งวรพงศ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2550 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางอนงค์  ทวีทรัพย์ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จาหคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวเพียงใจ  กรรณเทพ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวกรองจิตร  ชมสมุทร ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวสุมล  เกษรวนิชวัฒนา ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวพรรณธร เจริญกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
นางสาวพัชรี  ฉั่ววิริยะกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556  จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย
ดร.กำไลรัตน์  เย็นสุจริต ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
นางสาวจรรยารักษ์  โกศลกิจจา ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น  ประจำปี 2549 ( 1 เมษายน 2550 ) จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสาวองุ่น  วงศ์เจริญ ศิษย์เก่า ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา  ( ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ) จาก OUTSTANDING WOMEN COMMITTEE IN BUDDHISM AWARDS 2009
นางสาวอรนภา  ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ได้รับรางวัลบัณฑิตพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (เหรียญเชิดชูเกียรติ) จากสภากาชาดไทย
อาจารย์ ดร.กำไลรัตน์  เย็นสุจริต ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556  จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

นางสาวกฤศธร  องค์ติลานนท์ รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

นางศิริรักษ์  ศิริวิริยะกุล  รับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

นางสาวกนิษฐา  ปิ่นสุวรรณ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

นางธนภร  เดชวัชรวงศ์  รับตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกันทิมา  อัลอิดรุส  รับตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

นางสาววาสนา  ชนะพลพัฒน์  รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล 

นางอุบลวรรณ  ภู่จีน รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์  รับตำแหน่งเลขาธิการสภาการพยาบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ  รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล

นางพรรณธร  เจริญกุล  รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2556

นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประจำปี 2556

รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร  ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ  ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปี 2555

นางสาวสุรางค์  เผือกวิไล ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อโรงพยาบาลตำรวจ ปี 2555 

นางสาวจุฬาภรณ์  คำพานุตย์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติพยาบาล เขตภาคตะวันออก ประจำปี 2557

นางสาวกาญจนี  โอภาสทิพากร ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี พ.ศ.2558 และได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฎิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

นางศิริลักษณ์ วิทยนคร ได้รับพระราชทานฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี พ.ศ.2558

นางสาวสารี ฮ๋องสมหวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งเอเชีย (ASIORNA)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ชัชนาฎ ณ นคร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นางสาวนันทิภาสิ์ สิริจินดารัชต์ ได้รับรางวัล GOLD WINNER APSIC CCSD CENTEN OF EXCELLENCE AWARD (2013-2014) จาก ASIA PACIFIC SOCIETY OF INFECTONCONTROL

นางสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2557 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ได้รับรางวัลพยาบาลดี ประเภทผู้สนับสนุนการปฎิบัติการพยาบาล ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสามคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย วาระปี 2558-2559 จากสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษา ประจำปี 2557 ของสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์

นางสาวพรนิภา เอื้อเบญจพล ได้รับรางวัลบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร   เชาวน์เมธากิจ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริการสังคม  จากมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2558

นางรจนา    อินทปุระได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทย แห่งมลรัฐอิลลินอยส์ เมื่อ พ.ศ. 2553 - 2556

นางชนิดา   สุวรรณเพ็ญ ได้รับรางวัล  SILVER RIBBON, จาก Thailand International  Porcelain  Painting  Convention     2015  Award  มีนาคม พ.ศ.2558

นางจุฑาพร   เกษมภักดีพงษ์ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558      

นางสาวขนิษฐา   เมฆอรุณกมล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิลาวัณย์   ชมนิรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร  แผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพรรณนภา   แมดสถานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

นางสาวสุกานดา  นิ่มทองคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านทรัพยากรบุคคล

นางศิริลักษณ์   สิโยพุทธวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านบริการ

นางกัลยกร   ฉัตรแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (งานพัฒนาบุคลากรการแพทย์)โรงพยาบาลนครธน

นางสาวภาวิณี   อยู่ประเสริฐได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

 

 

 

แสดงผลแล้ว 4653 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบัน
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th