สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบันรางวัล/เกียรติคุณของศิษย์ปัจจุบัน
ประเภทวิชาการ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ
1 นางสาวเจียระนัย  ชุ่มจิต ปีการศึกษา 2556 รางวัลที่ 4 ในการประกวด Public Speaking Competitionin the International Public Speaking Competition, The First Festival of Language, Religious, and Culture in ASEAN Community at MahaChulalongkorn Rajavdayalai University, Ayutthaya. 27 June 2014
2 นางสาวเจียระนัย  ชุ่มจิต ประจำปี 2559 รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "As a student, how can we promote the voluntary spirit?" จัดโดยโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559  วันที่ 2 กรกฏาคม 2559
3 นางสาวธันยพร  จันทร์เหนือ ประจำปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงการ เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
4 นางสาวทัศนีย์  อ่อนทอง
5 นายนฤวัช  จันทับ
6 นางสาวกิติยา  สงแป้น
7 นางสาวกัลยวรรธ์  ศัลยวุฒิ
8 นางสาววรรณวิภา  ขันจันทร์
9 นางสาวธันยพร  จันทร์เหนือ ประจำปี 2557 รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม โครงการค่ายจิตอาสา...เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย จากการประกวดโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  วันที่ 9 กันยายน 2558
10 นางสาวดารณี  บุญมี ประจำปี 2558 รางวัลจิตอาสาดีเยี่ยม โครงการวันใหม่ วัยใส ร่วมต้านภัยบุหรี่ จากการประกวดโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2558" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  วันที่ 9 กันยายน 2558

ประเภทกีฬา 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปีที่ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ
1 นายสมศักดิ์ วงค์ถาติ๊บ ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
2 นายสมศักดิ์ วงค์ถาติ๊บ ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
3 นางสาวพัชมณ วงศ์ทองดี ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
4 นางสาวพัลลภา บำรุงศาสตร์
5 นางสาวพิมพ์ชนก อิ่มเอิบ ประจำปี 2557 รางวัลเหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
6 นางสาวไพลิน หนันธิสิงห์

แสดงผลแล้ว 3720 ครั้ง


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า
ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th