สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
...
แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
...
การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1
วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมพันเอกนายแพทย์เยื้อง-ท่านผู...
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตตพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์...
Human Subject Protection Course
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course) ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ...
แสดงความยินดี
19 ธ.ค.60 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบช่อบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส ...
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด...
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
...
พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์ของจัดพิธีประดับเข็ํมสถาบันฯ นั้นเพื่อให้นัก...
STIN Singing Contest : Halloween Party
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีสากล ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ STIN Singing Contest : Halloween Party เพื่อให้นักศึกษา...
โครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ โรงเรียนวัดญาณรังษา...
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creatio...
โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1 ขึ้น มีนักศึกษาพย...
นำเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหารือการทำข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประ...
การประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในงานบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ ได้เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหาร กรมป้องก...
การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้ PMIS
...
ถวายเทียนพรรษา
5 กรกฎาคม 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัด...
แสดงความยินดีในโอกาสการเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
26 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภาากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานถวายสักการะสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาส...
English Public Speaking Competition 2017
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขัน English Public Speaking Competition 2017 ในการแข่งขัน PIM LANGUAGE COMPETITION #2 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โโยมีนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ ...
Updated Medical-Surgical Nursing
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Updated Medical-Surgical Nursing  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมทวินทาว์เวอร์...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th