สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวทั่วไป  หน้าที่ 1
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุ...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
สถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
26 เมษายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
...
แสดงความยินดี
10 เมษายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบช่อบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดว...
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2561
...
แสดงความยินดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบดี พร้อมคณะ  เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่  พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ในโอกาสได้...
บริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร. อัญชลี ชูติธร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รับเงินบริจาค จากคุณราเมศร์ กาญจนะโภคิน และคุณเกรียงก...
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
...
แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
...
การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1
วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมพันเอกนายแพทย์เยื้อง-ท่านผู...
การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตตพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์...
Human Subject Protection Course
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course) ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ...
แสดงความยินดี
19 ธ.ค.60 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบช่อบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส ...
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด...
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
...
พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์ของจัดพิธีประดับเข็ํมสถาบันฯ นั้นเพื่อให้นัก...
STIN Singing Contest : Halloween Party
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีสากล ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ STIN Singing Contest : Halloween Party เพื่อให้นักศึกษา...
โครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอาสาพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ โรงเรียนวัดญาณรังษา...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]


ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th