สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา  หน้าที่ 1
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2561
...
โครงการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สมัครออนไลน์  Click!! ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 ...
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี หรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีก...
The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference on Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rcinc2014.com ...
ประชุมวิชาการ วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา" ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลส...ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th