สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาล  หน้าที่ 1
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1. กลุ่มพระราชบัญญัติ      - 1.พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 2. กลุ่มโค...
วิทยาลัยพยาบาลสถากาชาดไทย ก้าวสู่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
...
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
...
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  ...
อธิการบดีและทีมผู้บริหาร
...
เอกลักษณ์ของสถาบัน
เอกลักษณ์สถาบัน : STIN (เอสติน) S: Society’s anchor เป็นที่พึ่งของสังคม หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม...

[1][2]






ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th