สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภาควิชา / หน่วยงาน ของวิทยาลัยฯlogo_trcn.gif

    ภาควิชา

 • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Geriatric Nursing Department)
  website: http://agnd.trcn.ac.th

 • การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช (Community Health and Psychiatric Nursing Department)
  website: http://chpnd.trcn.ac.th

 • การพยาบาลพื้นฐานและบริหารพยาบาล (Fundamental Nursing and nursing Administration Department)
  http://dfnna.trcn.ac.th

 • การพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ (Pediatric and Obstetric Nursing Department)
  website: http://pediatric.trcn.ac.th
  100Y.png


      กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  •    - หน่วยธุรการทั่วไป
      - หน่วยอาคารสถานที่ | website: http://building.trcn.ac.th

  • ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา
      - หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา | website: link
      - หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา | website: http://regis.trcn.ac.th

  • ฝ่ายบริการการศึกษา
      - หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
      - หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | website: http://it.trcn.ac.th
      - หน่วยบรรณสารสนเทศ

  • ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย
      - หน่วยสนับสนุนวิชาการและการวิจัย | website: http://research.trcn.ac.th
      - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง | website: http://cne.trcn.ac.th

  • ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
      - หน่วยการเงินและบัญชี | website: http://finance.trcn.ac.th
      - หน่วยพัสดุ

  • หน่วยงานพิเศษ
      - ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา | website: http://qa.trcn.ac.th
      - งานนโยบายและแผน | website: http://plan.trcn.ac.th

  แสดงผลแล้ว 19120 ครั้ง
  TRCN WEBMASTER
  17 กุมภาพันธ์ 2559


  ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
       
  โทร: 0-2256-4090-9
  แฟกซ์: 0-2256-4090
  อีเมล:college@trcn.ac.th