สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1. กลุ่มพระราชบัญญัติ

     - พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

2. กลุ่มโครงสร้างองค์กรและอื่นๆ 

     - ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560

ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่

3. กลุ่มสภาสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

4. กลุ่มผู้บริหารสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่งคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลอธิากรบดี พ.ศ. 2560

     -  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560

 5. กลุ่มสภาอื่นๆ

     - ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 6. กลุ่มการบริหารงานบุคคล

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

     - บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560

     - ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561

     - ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561

     - สัญญาทดลองปฏิบัติงาน

     - สัญญาปฏิบัติงาน

     - สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

     - ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)

     - สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)

     - เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)

     - ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561

     - ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561

 7. กลุ่มการเงิน งบประมาณ

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560

     - ประกาศเรื่องการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2560

     - ระเบียว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ. 2561

     - ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบัน พ.ศ. 2561

     - ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561

     - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2561

 8. กลุ่มการพัสดุ และทรัพย์สิน

     - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

 9. กลุ่มศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและการวิจัย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐาน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทรณ์ ของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - ระเบียบว่าด้วยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - ระเบียบว่าด้วยเหรียญรางวัลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561

     - ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - ระเบียบว่าด้วยกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

     - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

10. คำสั่งสภาสถาบัน

     - 1.แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

     - 2.แต่งตั้งกรรมการการเงิน

     - 3.แต่งตั้งกรรมการจัดการทรัพย์สิน

     - 4.แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

     - 5.แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

     - 6.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

     - 7.แต่งตั้งกรรมการประเมินสถาบัน

     - 8.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ นักศึกษา

     - 9.แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

     - 10.ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

แสดงผลแล้ว 5911 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th