สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1. กลุ่มพระราชบัญญัติ

     - พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

2. กลุ่มโครงสร้างองค์กรและอื่นๆ 

     - ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560

3. กลุ่มสภาสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

4. กลุ่มผู้บริหารสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560

 5. กลุ่มสภาอื่นๆ และคณะกรรมการของสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 6. กลุ่มการบริหารงานบุคคล

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการของเจ้าหน้าที่สายวิชาการประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560

 7. กลุ่มการเงิน งบประมาณ

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560

 8. กลุ่มการพัสดุ และทรัพย์สิน

     - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

 9. กลุ่มศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

     - ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560

แสดงผลแล้ว 237 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
25 กรกฎาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th