สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

1. กลุ่มพระราชบัญญัติ

     - พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

2. กลุ่มโครงสร้างองค์กรและอื่นๆ 

     - ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. 2560

ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560 

     - ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่ บุคลากร งบประมาณและรายได้ของสภากาชาดไทย

 ไปเป็นของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. กลุ่มสภาสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2560

4. กลุ่มผู้บริหารสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา ของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา ของผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 

 5. กลุ่มสภาอื่นๆ และคณะกรรมการของสถาบัน

     - ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2560

 6. กลุ่มการบริหารงานบุคคล

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

     - ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการของเจ้าหน้าที่สายวิชาการประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560

     - บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากร  พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าตัวยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2560 

 7. กลุ่มการเงิน งบประมาณ

     - ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560

     - ประกาศเรื่อง การกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี 

 8. กลุ่มการพัสดุ และทรัพย์สิน

     - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

 9. กลุ่มศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบ พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสุง ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2560

     -  ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560

     -  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560

     - ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560

     - ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2560

     - ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 

     - ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560

คำสั่ง

     - แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

     - แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

แสดงผลแล้ว 4174 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
31 มกราคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th