สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รางวัล/เกียรติคุณของศิษย์เก่า ปี 2559 -ปัจจุบันปี 2559

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาเกียรติคุณ

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

· นางจุฑาพร เกษมภักดีพงษ์

สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

· นางน้ำทิพย์ สิทธิวรรณธนะ

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เกิดผล

ศิษย์เก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านบริการสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

· นางรจนา อินทปุระ

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทย แห่งมลรัฐอิลลินอยส์ เมื่อ พ.ศ. 2553-2556

· นางชนิดา สุวรรณเพ็ญ

ได้รับรางวัล SILVER RIBBON, จาก Thailand International Porcelain Painting Convention 2015 Award มีนาคม พ.ศ. 2558

· นางจุฑาพร เกษมภักดีพงษ์

ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

· นางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

· ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· นางพรรณนภา แมดสถาน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

· นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล

· นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ

· นางกัลยกร ฉัตรแก้ว

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (งานพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์) โรงพยาบาลนครธน


ปี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

1. สาขาเกียรติคุณ

พ.อ .หญิงสาลี่ เกลี้ยงเกลา

2. สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล

นางสาวเยาวลักษ์ ประเสริฐสุข

3. สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

นางกรณ์กนก ริสุขุมาล

นางสาลิน วัฒนาทร

4. สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศิริพร พุทธรังษี

5. สาขาการวิจัยทางการพยาบาล

ดร. สายสุนีย์ ทับทิมเทศ

6. สาขาผู้บริหารการศึกษาพยาบาล    

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  รวยสูงเนิน 

ศิษย์เก่าฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน และได้รับการเชิดชูเกียรติ
1. รางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 (Florence Nightingale Medal 46th Award 2017 )
1.
นางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์
2. นางกุริมา จันทร์แก้ว
3. นางสาวนฤมล พรหมวา
4. นางพรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์

2. บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น 2559-2560

         1. นางสาวสุรภา สุขสวัสดิ์ บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น 2559

2. คุณประภา รัตนเมธานนท์ บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2560

3. คุณประยูรศรี เก้าเอี้ยน บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำปี 2560

ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

7. อาจารย์ ดร.อัญชลี ชูติธร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

8. นางพรทิพย์ ควรคิด

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9. นางนิตยา กานตารัมภ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

10. นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

11. นางสุดาวรรณ ขันธมิตร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

12. นางธษา ศิระวัฒนชัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์

การแพทย์กาญจนาภิเษก

13. นางพัชนี ต่อวงษ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านการพยาบาล บริษัท

กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน)

14. นางสาวพรทิพย์ ศรีสถิตย์ธรรม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

แสดงผลแล้ว 1117 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
11 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th