สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ “TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health”สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ
TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวมีอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปณิชา บุญสวัสดิ์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ
oral presentation จำนวน 2 เรื่อง “Maintaining Elderly Health by Using Central Thai Local Wisdom” และ “The Effect of Integrated Therapy among Thai massage, Acupressure, and Therapeutic Touch on Pain Reduction in Cancer Patients

มีอาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยแบบ poster presentation จำนวน 2 เรื่อง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนิดา ศรีคชินทร์ นำเสนอเรื่อง “
Expressed Emotion among Family Caregivers of Persons with Schizophrenia: A Causal Model Study” และอาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ นำเสนอเรื่อง “Psychological Distress of Family Members Caring for a Relative with First Episode Schizophrenia

0111_01.jpg

มีอาจารย์ของสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อการบรรยาย Special Issues: Elderly Care และหัวข้อการบรรยาย Special Issues in Research Methods and Their Implications : Mixed Methods Research

0111_02_01.jpg

นอกจากนี้สถาบันฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ STIN and Social Entrepreneur การเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานเป็นประโยชน์เพื่อสังคมระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวนมาก โดยมีนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษช่วยในการนำเสนอ

0111_03_01.jpg

0111_04_01.jpg

แสดงผลแล้ว 694 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th