สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Human Subject Protection Courseวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course) ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักเกณฑ์การพพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อามาสมัครในโครงกาวิจัยจะได้รับ ทราบถึงกระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อพิจารณาด้านจริธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ รวมทั้งทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน

แสดงผลแล้ว 634 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 ธันวาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th