สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน 
ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ที่กำเนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติให้จัดตั้ง สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอน 109 ก. หน้า 3-23 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้มีการยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิจัย
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
        ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องทรงงาน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดการประชุม จากนั้นเสด็จเข้า ห้องประชุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9 ตามระเบียบวาระ อาทิ
- การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน
- แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบันโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ
- การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
- การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
- การรายงานความก้าวหน้าการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
แสดงผลแล้ว 898 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 มีนาคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th