สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
อัตลักษณ์ของบัณฑิตอัตลักษณ์บัณฑิต : STIN (เอสติน)

S: Service mind มีจิตอาสา

หมายถึง จิตที่ให้และกระทำด้วยความสมัครใจในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม

T: Talent development พัฒนาก้าวไกล

หมายถึง พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

I: Integrity of heart หัวใจคุณธรรม

หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรมและดำรงชีวิตแบบพอเพียง

N: Nursing leaders นำการพยาบาล

หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดูแล ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมืออาชีพ

แสดงผลแล้ว 12954 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
26 กรกฎาคม 2556


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th