Friday, 24 December, 2010 9:19            
 
เว็บไซต์ค้นคว้าเพิ่มเติม
ม.ขอนแก่น
กรมการแพทย์
ม.มหิดล
สวรส.
สำนักการแพทย์ กทม.
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Counters
 
 
 
 
คำจำกัดความ

คำจำกัดความของนวัตกรรม
    นวัตกรรม คือ การคิดสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น

คำจำกัดความของนวัตกรรมทางการพยาบาล
    นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ กระบวนการ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพได