Friday, 24 December, 2010 9:19            
 
เว็บไซต์ค้นคว้าเพิ่มเติม
ม.ขอนแก่น
กรมการแพทย์
ม.มหิดล
สวรส.
สำนักการแพทย์ กทม.
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Free Counters
 
 
 
 
สิทธิบัตรนวัตกรรม
ความหมายและประเภทสิทธิบัตร

    สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วย

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น หรือ

การออกแบบเพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิต

ประจำวัน เช่น การประดิษฐ์ โทรศัพท์ และโทรทัศน์ หรือการออกแบบขวด

บรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟไม่ให้เหมือน

ของคนอื่น เป็นต้น ประเภทของสิทธิบัตรรูปแบบ หรือประเภทของสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ.

สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาไว้ 3 ประการหลัก คือ

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ

ของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป, กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น

หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า,วิธีการในการ

เก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน

ที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น

3. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Petty patent) หรือนวัตกรรม (Innovation)

เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร

เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น  

โดยการผลิตนวัตกรรมนำมาจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสิทธิบัตรผู้สร้างสรรค์งาน

ในการควบคุมการใช้ ไม่ให้มีใครมาแอบอ้างผลประโยชน์

นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ผลงานมาเปิดเผยในสังคมเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำมาต่อยอดได้

อายุคุ้มครองตามมาตรา 35 คุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอรับสิทธิบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://th.wikipedia.org/wiki.com

เอกสารอ้างอิง
        

กิดานันท์ มลิทอง.(2543).เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.(พิมพ์ครั้งที่2).กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
        

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค.(2551).นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน.(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสกฤษดิ์.(2551).คุณภาพการบริหารการพยาบาล.(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:อี พริ้นท์.

วรรณา   ศรีธัญรัตน์และผ่องพรรณ อรุณแสง.(2545).การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม;การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ.                   (พิมพ์ครั้งที่1) . ขอนแก่น:โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

วีณา จีระแพทย์.(2552).การวิจัยทางการพยาบาลความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ.(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:                    โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์.(2548).การสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม(Value creation through innovation). วารสารพยาบาล                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,76(7).122-123.

วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช.(2548).ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อบทบาทพยาบาลในอนาคต.วารสารพยาบาล,

                      54(1),11-19.

สมลักษณ์ ทองสุข.(2549).องค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาการพยาบาล.วารสารพยาบาลศาสตร

                      ์(ม.บูรพา),14(2),34-47.

พัชมน    อ้นโต.(2546).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานระดับในการสร้างนวัตกรรม

                       ขององค์กรกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพฯ.วิทยานิพนธ์ปริญญา

                       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย.

ชัยยงค์  พรหมวงศ์.(2550).การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน.เข้าถึงได้

                       เมื่อพฤศจิกายน 11,2009 จาก htt://www.portal.in.th

ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธิ.(2551).นวัตกรรมด้านบริการพยาบาล;เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ.เข้าถึงได้เมื่อพฤศจิกายน 11,

                       2009 จาก  http://www.ns.mahidol.ac.th