การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เพื่อให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐาน AUN-QA ในการนี้ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ Sport Center ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ห้องเรียน smart classroom สโมสรนักศึกษา

Comments are closed.