การตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาล จัดสัมมนาเรื่องการตลาดเชิงรุกกับงานบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.เอกก์  ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 20 คน เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับทราบข่าวสารด้านบริการวิชาการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ

Comments are closed.