การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล

          คณะผู้เขียนได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและอ้างอิงในการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลในทีมสุขภาพ โดยตั้งใจให้เป็นหนังสือที่ง่ายต่อการค้นหาหัวข้อที่สนใจในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี คณะผู้เขียนขอขอบพระคุณ และคิดว่าควรถึงเวลาที่จะปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยังคงกรอบแนวคิดเดิม คณะผู้เขียนจึงได้กำเนินการดังกล่าวจนสำเร็จเป็นรูปเล่ม อนึ่งคณะผู้เขียนขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา  อนันทสิทธิ์ อดีตหัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลพื้นฐาน รวมทั้งอดีตอาจารย์ของภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทร์เมฆา  อาจารย์วนิดา เดี่ยวพานิชและอาจารย์สุรีย์  ตันชัชวาล ที่เคยร่วมงานและช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในภาควิชาฯ

Comments are closed.