”การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับดำเนิ

“การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ”

ในระหว่าง วันที่ 18 – 20 และ 22 กรกฎาคม 2565
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.