LINE_ALBUM_2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน และต้อนรับอาคันตุกะ”

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 404 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

       วันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำสถาบันสายสนับสนุนวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน และต้อนรับอาคันตุกะ” ณ ห้อง 404 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค และอาจารย์วิสัยทัศน์ ดุจสิค มาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการต้อนรับอาคันตุกะให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยของสำนักงานสถาบัน

     กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งออกเป็นการอบรม ฯ ต่อเนื่องทั้งหมด 4 วัน วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าอบรม (English for Welcoming Visitors) เช่นการกล่าวทักทาย ชวนคุย แนะนำเพื่อนร่วมงาน และกล่าวการต้อนรับแขกชาวต่างชาติ ทั้งผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามและบอกทาง (Asking for and Giving Directions) เช่น การใช้คำบุพบทบอกสถานที่ การใช้ประโยคความรวมเพื่อบอกสถานที่ตั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในห้องอบรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเพื่อการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (Giving a Presentation in English)  เกี่ยวกับการใช้ท่าทางประกอบการแสดงออกทางสีหน้าในการนำเสนองาน วิธีการกล่าวเริ่มต้น และการกล่าวปิดการนำเสนอ การนำเสนอหัวข้อเรื่อง การเชิญชวนให้ถามคำถามและการตอบคำถาม เป็นต้น

      ในวันสุดท้ายของการอบรม วิทยากรและผู้เข้าอบรมได้จำลองสถานการณ์การดำเนินกิจกรรม Campus Tour ในสถาบัน โดยให้หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยต่าง ๆ ฝึกแนะนำสถาบันตามออฟฟิศของตนเอง โดยผู้เข้าอบรมทุกคนต่างได้ฝึกพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน และต้อนรับอาคันตุกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นผู้นำของสถาบันในฝ่ายสนับสนุนวิชาการเพื่อการต้อนรับอาคันตุกะและการนำเสนองาน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำของสถาบัน

Comments are closed.