การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.