_DSC8436

การอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

📅เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
👉ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดการอบรมในหัวข้อ “มารู้จักเครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”
🔺ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประธานเปิดการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ทั้งนี้สถาบันได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นวิทยากรให้ความรู้
🟠ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้แก่ผู้บริหารสถาบัน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 100 คน
🟪ณ ห้องชุลีพร เชาวน์เมธากิจ (ห้อง 401) ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.