กิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสขึ้น ในวันพุธที่ 15 และ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่านิทาน ระบายสี กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกมส์ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการทำความดีมีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของการให้และแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะ STIN และอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักคุณค่าของการเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาได้ต่อไป

Comments are closed.