LINE_ALBUM_PR650803-05-ปฐมนิเทศ-มอบเข็ม-ปี-1_๒๒๐๘๑๑_73

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ความสำคัญของวิชาชีพ บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ และอัตลักษณ์บัณฑิต ตามที่สถาบันกำหนดมีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและสถาบันและ มีแนวทางในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่นอกจากนี้ในกิจกรรมช่วงต่าง ๆ ผู้บริหารสถาบัน วิทยากรพิเศษ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมแบ่งปันความรู้ และแชร์ประสบการณ์และในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้จัดพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการต้อนรับ รับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยอย่างเป็นทางการด้วย

Comments are closed.