กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักรู้อัตลักษณ์บัณฑิตและได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน

Comments are closed.