กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4  ในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและทีมงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลที่มีสุขภาพดี ได้บริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงหวังให้พสกนิกรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะ STIN และอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีจิตอาสา (Service mind) ด้วยจิตใจที่ให้และกระทำด้วยความสมัครใจในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.