กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3  ในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงไปร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพยาบาลที่มีสุขภาพดี ได้บริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงหวังให้พสกนิกรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีคุณลักษณะ STIN และอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีจิตอาสา (Service mind) ด้วยจิตใจที่ให้และกระทำด้วยความสมัครใจในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Comments are closed.