ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

          ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับและทีม EdPEx ของสถาบันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น.
รหัสห้องประชุม Meeting ID: 833 4097 6314
Passcode: 188535

……………………………………………………………………………………………………………………

ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
เวลา 08.30-16.30 น.
รหัสห้องประชุม Meeting ID: 834 9987 3187
Passcode: 963233

Comments are closed.