ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.วรพล วิแหลม หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting

ในวันที่ 14 มกราคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 958 6089 7821

Passcode: 586977

Comments are closed.