ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Comments are closed.