ขอแสดงความยินดี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ที่ปรึกษาการพัฒนาแบรนด์ของสถาบันฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ โถงชั้น อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.