ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.