ขอแสดงความยินดี

21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Comments are closed.