ผศ.ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

kanogwan.s@stin.ac.th

ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

kanogwan.s@stin.ac.th

ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์

รองอธิการบดี

1.วิชาการ
2.วิจัย บริการวิชาการ
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Panchan.t@stin.ac.th

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์

รองอธิการบดี

1.ยุทธศาสตร์
2.งบประมาณ การเงิน
3.ประกันคุณภาพ

Phawida.p@stin.ac.th

ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดี

1.บริหารทรัพยากรบุคคล
2.กายภาพ สิ่งแวดล้อม
3.บริหารทรัพย์สิน และพัสดุ

Sarinrat.w@stin.ac.th

อ.ดร.วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

1.วิเทศสัมพันธ์และกิจการสภาสถาบัน
2.เทคโนโลยีดิจิทัล
3.ศิลปวัฒนธรรม

Vilailert.k@stin.ac.th

ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์

รองอธิการบดี

1.วิชาการ
2.วิจัย บริการวิชาการ
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Panchan.t@stin.ac.th

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์

รองอธิการบดี

1.ยุทธศาสตร์
2.งบประมาณ การเงิน
3.ประกันคุณภาพ

Phawida.p@stin.ac.th

ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดี

1.บริหารทรัพยากรบุคคล
2.กายภาพ สิ่งแวดล้อม
3.บริหารทรัพย์สิน และพัสดุ

Sarinrat.w@stin.ac.th

ดร.วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

1.วิเทศสัมพันธ์และกิจการสภาสถาบัน
2.เทคโนโลยีดิจิทัล
3.ศิลปวัฒนธรรม

Vilailert.k@stin.ac.th

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นะแส

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

tasanee.n@stin.ac.th

-ว่าง-

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

-

ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

-ว่าง-

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

-

ดร.อินทนนท์ จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

intanon.c@stin.ac.th

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นะแส

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

tasanee.n@stin.ac.th

-

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

-

ผศ. เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

-

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

-

ดร.อินทนนท์ จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

intanon.c@stin.ac.th

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นะแส

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

tasanee.n@stin.ac.th

-

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

-

-

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

-

ดร.อินทนนท์ จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

intanon.c@stin.ac.th

ผศ. เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพร ตีวารี

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chayabhorn.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kritsana.p@stin.ac.th

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพร ตีวารี

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chayabhorn.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kritsana.p@stin.ac.th