ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดี

varunyupa.r@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดี

varunyupa.r@stin.ac.th

ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

tidarat.v@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

porntip.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

duantip.k@stin.ac.th

ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

tidarat.v@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

porntip.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

duantip.k@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

temduang.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

sarinrat.w@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

sukuma.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

temduang.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

sarinrat.w@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

sukuma.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส 

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

bu-ngar.t@stin.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

busakorn.p@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

duangkamol.w@stin.ac.th

ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

thunthita.w@stin.ac.th

-

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุหงา ตโนภาส 

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

bu-ngar.t@stin.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

busakorn.p@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

duangkamol.w@stin.ac.th

ดร.ธัญธิตา วิสัยจร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

thunthita.w@stin.ac.th

-

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

-