ผศ.ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

kanogwan.s@stin.ac.th

ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

kanogwan.s@stin.ac.th

ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์

รองอธิการบดี

1.วิชาการ
2.วิจัย บริการวิชาการ
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Panchan.t@stin.ac.th

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์

รองอธิการบดี

1.ยุทธศาสตร์
2.งบประมาณ การเงิน
3.ประกันคุณภาพ

Phawida.p@stin.ac.th

ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดี

1.บริหารทรัพยากรบุคคล
2.กายภาพ สิ่งแวดล้อม
3.บริหารทรัพย์สิน และพัสดุ

Sarinrat.w@stin.ac.th

ดร.วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

1.วิเทศสัมพันธ์และกิจการสภาสถาบัน
2.เทคโนโลยีดิจิทัล
3.ศิลปวัฒนธรรม

Vilailert.k@stin.ac.th

ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์

รองอธิการบดี

1.วิชาการ
2.วิจัย บริการวิชาการ
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Panchan.t@stin.ac.th

ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์

รองอธิการบดี

1.ยุทธศาสตร์
2.งบประมาณ การเงิน
3.ประกันคุณภาพ

Phawida.p@stin.ac.th

ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

รองอธิการบดี

1.บริหารทรัพยากรบุคคล
2.กายภาพ สิ่งแวดล้อม
3.บริหารทรัพย์สิน และพัสดุ

Sarinrat.w@stin.ac.th

ดร.วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

1.วิเทศสัมพันธ์และกิจการสภาสถาบัน
2.เทคโนโลยีดิจิทัล
3.ศิลปวัฒนธรรม

Vilailert.k@stin.ac.th

รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

busakorn.p@stin.ac.th

รศ.ดร.ชนกพร จิตปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

chanokporn.j@stin.ac.th

ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

ดร.วรา สุวรรณสินธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

wara.s@stin.ac.th

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

nattawut.l@stin.ac.th

รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

busakorn.p@stin.ac.th

รศ.ดร.ชนกพร จิตปัญญา

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

chanokporn.j@stin.ac.th

ผศ. เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

ดร.วรา สุวรรณสินธุ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

wara.s@stin.ac.th

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

nattawut.l@stin.ac.th

รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

busakorn.p@stin.ac.th

รศ.ดร.ชนกพร จิตปัญญา

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล

chanokporn.j@stin.ac.th

ดร.วรา สุวรรณสินธุ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

wara.s@stin.ac.th

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

nattawut.l@stin.ac.th

ผศ. เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.s@stin.ac.th

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพร ตีวารี

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chayabhorn.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kritsana.p@stin.ac.th

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kruewan.c@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพร ตีวารี

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chayabhorn.t@stin.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

kritsana.p@stin.ac.th