งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Scopus Q2

🔺สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🔷ขอแสดงความยินดี กับ
👉อาจารย์นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
🌟ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Scopus Q2
วารสาร Advances in Medical Education and Practice
🟪เรื่อง Measurement of Midwifery Clinical Leadership Among Nursing Students: Exploratory Factor Analysis
🟪และ เรื่อง Development and Application of “Cervical Dilatation Model for Teaching and Training”
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.